OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. PROVOZNÍ ŘÁD STUDIA

 • V prostorách studia Poletime platí zákaz kouření, používání otevřeného ohně, požívání alkoholických nápojů a chůze ve venkovní obuvi.
 • Konání lekcí se řídí rozvrhem. Lekce se nekonají ve dnech státních svátků, v případě, že není avizováno jinak. Na lekci se dochází cca 10 minut před jejím začátkem.
 • Ranní a dopolední lekce jsou bez recepce. Na tyto lekce docházejte včas, studio se po začátku lekce uzavírá.
 • Vstup do sálu je účastníkovi kurzu/lekce bez přítomnosti lektora přísně zakázán.
 • Za odložené věci v šatně, si každý účastník kurzu odpovídá samostatně. Doporučujeme proto, aby si účastník kurzu cenné věci (mobilní telefony, notebooky, peníze, doklady, šperky atd.) bral s sebou do sálu. Neneseme žádnou odpovědnost za případnou ztrátu věcí z šatny.
 • V případě způsobení škody ze strany účastníka kurzu na majetku studia, je účastník kurzu povinen uhradit škodu v plné výši.
 • Odesláním přihlášky, účastník kurzu nebo jiné akce, kterou pořádá studio Poletime, prohlašuje, že je starší 18-ti let, nebo že má písemný souhlas svého zákonného zástupce k účasti.
 • Přihlášením na kurzy, workshopy nebo jakékoliv jiné akce se automaticky zavazujete dodržovat provozní řád studia a souhlasíte s obchodními podmínkami.

2. ZDRAVOTNÍ STAV

 • Provozovatel ani lektor nepřebírá žádnou odpovědnost za zdravotní stav účastníka kurzu. V případě zjevných zdravotních potíží je nezbytné, aby účastník kurzu jakékoliv další pohybové aktivity konzultoval se svým lékařem.
 • Provozovatel ani lektor nepřebírá žádnou odpovědnost za případné újmy na zdraví či úrazy účastníka kurzu spojené s náplní kurzů (pokud nebyly zaviněny přímou nedbalostí ze strany lektora či provozovatele). Kurzů se tak účastník kurzu účastní na vlastní odpovědnost.
 • Odesláním přihlášky stvrzujete, že si jste vědoma svého zdravotního stavu, způsobilosti ke sportovním výkonům, že jste plně fyzicky a psychicky způsobilá a v dobré fyzické formě, která vám dovoluje účastnit se lekcí v studiu Poletime a že netrpíte poruchami zdravotního stavu, které by vám bránily či vás omezovaly ve fyzickém cvičení. V opačném případě se lekcí účastníte se souhlasem svého lékaře a tedy na vlastní zodpovědnost a riziko.

3. REZERVACE

 • Rezervaci kurzu (lekce) je nutná. Své místo si můžete rezervovat prostřednictvím našeho rezervačního systému.
 • Místo je rezervováno po sedm kalendářních dnů. V případě, že do sedmi kalendářních dnů ode dne rezervace (není-li domluven jiný termín), neobdržíme zálohu či celou platbu, rezervace propadne a místo bude automaticky nabídnuto dalšímu zájemci.

4. PLATBA

 • Platba kurzu:
  • kurzovné můžete uhradit najednou, nebo poslat zálohu 500 Kč a zbývající část doplatit na první lekci kurzu
  • splatnost zálohy/kurzovného je 7 kalendářních dnů od přihlášení
  • kurzovné musí být uhrazeno nejpozději před začátkem první lekce
  • pokud není kurzovné v této lhůta uhrazeno, vaše rezervace je zrušena
  • platební údaje (číslo účtu, variabilní symbol) vám přijdou e-mailem ihned po přihlášení
  • platbu lze provést převodem, nebo osobně ve studiu na recepci (recepční je přítomna každý den v době odpoledních kurzů)
 • Platba open class a volných hodin:
  • platba open class a volných hodin je možná převodem (viz instrukce v e-mailu), nebo ve studiu před konáním lekce
 • Kurzovné a open class lze hradit také dárkovými poukazy (k zakoupení ve studiu), kreditem v systému, poukázkami Sodexo, Edenred, Up, Benefity Plus a Benefity a.s. Multisport kartou lze uhradit pouze lekce s označením „MS“ v názvu.
 • Pokud je platba odeslána a lekce/kurzu se nemůžete účastnit, postupujte podle storno podmínek.

5. ABSENCE A NAHRAZOVÁNÍ LEKCÍ

 • Pokud se nemůžete lekce v rámci kurzu zúčastnit, odhlaste se prosím z konkrétního data v rezervačním systému.
 • Pro uplatnění náhrady je nutné mít náhradu připsanou v systému, tj. včas se odhlásit.
 • Pokud lekce nebyla odhlášena včas, náhrada propadá.
 • Zameškanou lekci si můžete nahradit na kurzech (v jakýkoliv jiný den a stupeň pokročilosti s ohledem na vaše schopnosti, tj. stejný nebo nižší level kurzu, než který právě navštěvujete), na lekci strečinku a na volných hodinách.
 • Počet náhrad v rámci kurzu není omezen.
 • Na workshopech, maratonech a jiných akcích studia lekce nahrazovat nelze.
 • Nahrazování lekcí je možné pouze v období, v kterým probíhá zakoupený kurz + 7 kalendářních dnů po jeho skončení.
 • Lekce o délce 60 min lze nahrazovat na lekcích o délce 60 min, nebo na lekcích o délce 90 min s doplatkem 110 Kč.
 • Lekce o délce 90 min lze nahrazovat na lekcích o délce 90 min, nebo na lekcích o délce 60 min (náhrada se započítává jako celá lekce).
 • V případě, že si účastník kurzu rezervuje místo na náhradní lekci a nedostaví se, pak lekce propadne a nebude ji již možné si nahradit.

6. STORNO PODMÍNKY

 • Přihlášku na kurz lze stornovat 7 dnů před začátkem kurzu, při pozdějším stornu celá platba propadá.
 • Storno přihlášky na open class je možné 5 hodin před lekcí, u ranních a dopoledních lekcí je možné 12 hodin před lekcí.
 • V případě storna rezervace kurzu ze zdravotních důvodů je možné ve výjimečných případech vrátit poměrnou část kurzovného formou kreditu, ode dne nahlášení. Je nutné důvod pro vrácení kurzovného věrohodným způsobem doložit.
 • Pokud si účastník za sebe zajistí náhradníka, na kterého bude konkrétní kurzovné převedeno, nebude mu storno poplatek účtován.
 • Při porušení storno podmínek na kurz, nebo open class, nebude účastníkovi znovu umožněno přihlásit se bez platby předem, při opakovaném porušení storno podmínek bude účastníkovi zablokována možnost rezervace.
 • Studio Poletime má omezenou kapacitu, proto vás prosíme, buďte ohleduplní ke studiu i k ostatním účastníkům a odhlašujte se z lekcí včas.
 • Záloha 500 Kč je nevratná.
 • Platba za workshopy a mimořádné akce studia je nevratná.
 • Platnost kreditu je jeden rok od jeho nabití.
 • V případě porušení storno podmínek je účtován poplatek ve výši 100 %.

7. ZMĚNA KURZU/NÁSTUP V PRŮBĚHU KURZU

 • V průběhu kurzu je možný přesun do jiného kurzu, pokud není zcela obsazen. Kurzy začínají v různá období, proto při změně kurzu během semestru se úměrně dopočítá doplatek za lekce/vrátí přeplatek za lekce na kredit.
 • Nástup v průběhu kurzu je možný, kurzovné se dopočítá pouze za zbývající lekce kurzu.

8. ETICKÉ ZÁSADY

 • Lektorky a lektory z jiných škol tance na našich akcích (kurzech, seminářích ad.) rádi uvítáme, apelujeme však na dodržování etických zásad a pravidel slušnosti. Za nevhodné je považováno umísťování letáků, plakátů a jiných propagačních předmětů, nabízení vlastního zboží nebo služeb (zejména pak kurzů) klientům a klientkám studia Poletime před, během nebo po výuce v sále nebo šatně, v případě porušení těchto zásad si vyhrazujeme právo takového účastníka z akce (kurzu, semináře atd.) bez náhrady vyloučit.

9. RUŠENÍ LEKCÍ, SUPLOVÁNÍ

 • V případě zrušení kurzu, workshopu či jiné ojedinělé akce ze strany studia Poletime je obdržená částka vrácena v plné nebo v poměrné výši (částka odpovídající počtu zrušených hodin), po domluvě je možné převést částku na jiný kurz, workshop, případně jinou ojedinělou akci.
 • V případě rušení kurzu, lekcí či jiné akce akce studia z důvodu zásahu vyšší moci, tedy ne ze strany studia, je uhrazená částka nevratná, budou však nabídnuty náhradní termíny konání akce nebo připsání náhrad do uživatelského účtu.
 • V případě zrušení konkrétní jednotlivé lekce v průběhu kurzu bude po domluvě zajištěna plnohodnotná náhrada v jiný den a čas, případně bude kurz prodloužen o týden.
 • V případě krátkodobé i dlouhodobé absence lektorky bude zajištěna adekvátní náhrada v podobě jiné lektorky.

10. POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Účastník kurzů a akcí pořádaných studiem Poletime, prohlašuje svým podpisem na registračním formuláři, že souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů provozovateli (Poletime s.r.o.) jako správci osobních údajů pro její další obchodní a marketingové účely, to vše na dobu neurčitou (tj. do dovolání). Prohlašuje, že je seznámen se svými právy vyplývajícími z ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, zejména poučen o svých právech podle paragrafů 2 a 21 zákona, včetně práva tento svůj souhlas odvolat.

11. DALŠÍ USTANOVENÍ

 • Vyhrazujeme si právo v nutných případech zrušit jakýkoli kurz, nebo jinou akci před jejím začátkem či v jejím průběhu. Pokud dojde k takovému zrušení, budou klientkám vráceny jimi uhrazené finance v plné výši (pokud dojde ke zrušení před začátkem akce) nebo v poměrné výši (pokud dojde ke zrušení v průběhu akce). Studio Poletime může využít svého práva vyloučit z akce účastníka, který v minulosti porušil nebo porušuje výše uvedená pravidla nebo je jeho chování v rozporu s dobrými mravy. Vyhrazujeme si právo Podmínky účasti na kurzech měnit. Přihlášením na kurz nebo jinou akci potvrzujete, že jste seznámeni a souhlasíte s podmínkami účasti výše uvedenými.